Welcome to Bagio Bella, Mùi Vị Shop

0

Cart

0 items - 0

Không có sản phẩm nào

VG10 Clad Steel

Sắp xếp tăng dần
  1. Dao Tojiro VG10 Clad Santoku 170 (F-503)
  2. Dao Tojiro VG10 Clad Chef 210 (F-808)
  3. Dao Tojiro VG10 Clad Nakiri 165 (F-502)
  4. Dao Tojiro VG10 Clad Chef 180 (F-807)
  5. Dao Tojiro VG10 Clad Paring 150
  6. Dao Tojiro VG10 Clad Paring 90 (F-800)

Sắp xếp tăng dần