Welcome to Bagio Bella, Mùi Vị Shop

0

Cart

0 items - 0

Không có sản phẩm nào

Peak 25-75x

Sắp xếp tăng dần
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Dòng kính hiển vi của Peak với các độ phóng đại : 20x, 40x, 60x , 100x , 150x , 200x , 300x
 2. Kính hiển vi với các độ phóng đại 25x, 50x, 75x, 100x
 3. Kính hiển vi dạng nhỏ, hai loại phóng đại 30x và 60x
 4. Kính lúp/ Kính hiển vi bỏ túi dạng cây viết với các độ phóng đại từ 15x , 25x, 50x, 75x, 100x
 5. Kính lúp/ Kính hiển vi bỏ túi dạng cây viết với các độ phóng đại từ 15x , 25x, 50x, 75x, 100x
 6. Kính lúp/ Kính hiển vi bỏ túi dạng cây viết với các độ phóng đại từ 15x , 25x, 50x, 75x, 100x
 7. Kính lúp/ Kính hiển vi bỏ túi dạng cây viết với các độ phóng đại từ 15x , 25x, 50x, 75x, 100x
 8. Kính lúp/ Kính hiển vi bỏ túi dạng cây viết với các độ phóng đại từ 15x , 25x, 50x, 75x, 100x
 9. Kính hiển vi Peak với các độ phóng đại: 20x , 40x, 60x , 100x, 150x , 200x , 300x
 10. Kính hiển vi Peak với các độ phóng đại: 20x , 40x, 60x , 100x, 150x , 200x , 300x

Sắp xếp tăng dần
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3